ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ


ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ e- ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕
gaowa@dayangds.com
zhangyuan@dayangds.com
wuqiong@dayangds.com