ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ


ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ

1. ᠮᠠᠨ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
2. ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ baoxiaofeng@dayangds.com
3. ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ gaowa@dayangds.com
4. ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ lisarina@dayangds.com
5. ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ (ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠧᠲ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠠ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ)
6. ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ yangliu@dayangds.com
7. ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ xuezhaoyuan@dayangds.com
8. ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ baochenyi@dayangds.com
9. ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ surina@dayangds.com
10. ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ baolinping@dayangds.com
11. ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ tuoya@dayangds.com
12. ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ huricha@dayangds.com
13. ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ mandula@dayangds.com
14. ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ manglai@dayangds.com
15. ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ tiehua@dayangds.com
16. ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ liyan@dayangds.com
17. ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ chunmei@dayangds.com
18. ᠸᠧᠨ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ daihui@dayangds.com